Gebruiksvoorwaarden – Huisarts op Schiermonnikoog – Schiermonnikoog

Welkom bij Huisarts op Schiermonnikoog

Vacature Praktijkovername

 

Gasten verzoeken wij vriendelijk het BSN-nummer mee te brengen (op identiteitsbewijs of zorgpas).

Belangrijke informatie in verband met het Coronavirus:

  • Heeft u klachten die passen bij het Coronavirus, kom dan niet naar de praktijk.
  • U kunt een afspraak maken voor een Coronatest op testlocatie Schiermonnikoog via tel. 0800-1202 (GGD) of via de website coronatest.nl.
  • Ook voor overige vragen die te maken hebben met het Coronavirus verwijzen wij naar de GGD.
  • Heeft u ernstige klachten, neem dan telefonisch contact op met de praktijk.
  • In het hele Zorg- en Medisch centrum dient u een mondkapje te dragen.
Huisarts op Schiermonnikoog
van Starkenborghstraat 17 9166 PL Schiermonnikoog

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Huisarts op Schiermonnikoog. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Huisarts op Schiermonnikoog via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1
Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Huisarts op Schiermonnikoog is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2
Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Huisarts op Schiermonnikoog mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Huisarts op Schiermonnikoog heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Huisarts op Schiermonnikoog u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4
Huisarts op Schiermonnikoog behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Huisarts op Schiermonnikoog.
1.6
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Huisarts op Schiermonnikoog voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2
Indien Huisarts op Schiermonnikoog constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Huisarts op Schiermonnikoog zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Huisarts op Schiermonnikoog zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3
Indien naar het oordeel van Huisarts op Schiermonnikoog hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Huisarts op Schiermonnikoog of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Huisarts op Schiermonnikoog gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4
Huisarts op Schiermonnikoog is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Huisarts op Schiermonnikoog gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5
Huisarts op Schiermonnikoog behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Huisarts op Schiermonnikoog onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Huisarts op Schiermonnikoog dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2
Huisarts op Schiermonnikoog mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Huisarts op Schiermonnikoog of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Huisarts op Schiermonnikoog, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1
Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Huisarts op Schiermonnikoog aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2
U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Huisarts op Schiermonnikoog.
5.3
Huisarts op Schiermonnikoog is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1
Huisarts op Schiermonnikoog mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2
Huisarts op Schiermonnikoog zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Huisarts op Schiermonnikoog gevestigd is.
7.3
Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Huisarts op Schiermonnikoog is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
7.4
ndien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.5
Huisarts op Schiermonnikoog is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Huisarts op Schiermonnikoog schriftelijk zijn aanvaard.
7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.